9844

ilość kontroli

Przeglądy budowlane w mieście Działoszyn

335

zrealizowanych umów

Przeglądy roczne i 5-letnie budynków w Działoszynie

100%

zadowolonych klientów

Kontrole okresowe budowlane w Działoszyn

Witam Państwa

Nasza firma oferuje kompleksowe wykonanie kontroli stanu technicznego budynków i budowli zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane. Obowiązkiem właściciela lub zarządcy jest zapewnienie przeprowadzania następujących kontroli:


Przegląd roczny – jest to kontrola przeprowadzana co najmniej raz w roku (kalendarzowym), polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego:

a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, 

b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,w Działoszynie

c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych), Przeglądy roczne budowlane Działoszyn.

 

Przegląd 5-letni – jest to kontrola przeprowadzaną co najmniej raz na 5 lat, polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu oraz jego otoczenia. Przeglądy 5-letnie budynku w Działoszynie. 
Zgodnie z wymaganiami ustawy w okresach 5-letnich wykonywać należy również badania instalacji elektrycznych i odgromowych.

 

Przegląd obiektów wielkopowierzchniowych - kontrolowane są obiekty, które z uwagi na powierzchnie zabudowy (powyżej 2000 m2) lub powierzchnie dachu (powyżej 1000 m2) podlegają kontroli co najmniej 2 razy w roku w terminach do 31 maja i 30 listopada. Podstawą prawną wykonania kontroli jest art. 62. ust. 1 pkt. 3 ustawy – Prawo budowlane.strona przeglądy strona nadzór  strona urzedu strona konrole strona pinb strona gazeta strona 

 

Przegląd i pomiary instalacji elektrycznych - kontrolą tą powinno być objęte badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów. Przegląd instalacji elektrycznych Działoszyn. 

 

Przegląd i badanie szczelności instalacji gazowej - zgodnie z art. 62 w/w ustawy instalacje gazowe w budynku podlegają kontroli co najmniej raz w roku, ich prawidłowa eksploatacja i kontrola jest istotnym elementem zapewniającym bezpieczeństwo użytkowników

 

Gwarantujemy wykonanie prac przez inżynierów posiadające wieloletnie doświadczenie oraz wymagane prawem uprawnienia. 


Dysponujemy osobami posiadającymi uprawnienia:

- uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej
- uprawnienia budowlane w specjalności drogowej 
- uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
- uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 
- świadectwa kwalifikacji uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru i eksploatacji 

Kontakt - Działoszyn

kom. 669 323 404
fax (52) 340 93 30
e-mail: biuro@temal.pl 

Kontakt